Ważna informacja

Produkcja wina w Zjednoczonym Królestwie – powiadomienie o podatku akcyzowym 163.

Projekt bez nazwy

Produkcja wina w Zjednoczonym Królestwie – powiadomienie o podatku akcyzowym 163.

Niniejsze informacje dotyczą produkcji, przechowywania i rozliczania podatku akcyzowego od wina i innych produktów fermentowanych przez komercyjnych producentów wina. Przeczytaj jak prowadzić dokumentację, jaki ulgi Ci przysługują, jak rozliczać podatek alkoholowy dot. wina i innych produktów fermentowanych.

Źródło- kliknij tutaj: GOV UK

Niniejsze zawiadomienie wyjaśnia przepisy i regulacje dotyczące produkcji wina. Obejmuje to:
-jak uzyskać licencję na produkcję,
-prowadzenie dokumentacji,
-różne rodzaje ulg,
-rozliczanie podatku alkoholowego od wina i innych produktów fermentowanych (wcześniej nazywanych winem robionym).

Informacje te dotyczą wyłącznie komercyjnych producentów wina. Nie mają one zastosowania w przypadku produkcji wina wyłącznie na własny użytek.

————————————————————————————————

1.1 Czego dotyczy niniejsza informacja?
Dotyczy produkcji, przechowywania i rozliczania cła na wino i inne produkty fermentowane (wcześniej nazywane winem robionym) przez komercyjnych producentów wina, wyjaśnia skutki prawa i przepisów dotyczących produkcji, przechowywania i rozliczania cła na wino i inne produkty fermentowane. Definicja wina i innych produktów fermentowanych znajduje się w paragrafie 2.1.

Tam, gdzie jest mowa o winie, obejmuje ono również inne produkty fermentowane, z wyjątkiem przypadków, w których zostało to określone.

1.2 Kto powinien przeczytać niniejszą informację?
Niniejsza informacja jest przeznaczona przede wszystkim dla komercyjnych producentów wina. Jeśli produkujesz wino wyłącznie na własny użytek i nie sprzedajesz go, ani nie otrzymujesz za nie wynagrodzenia, niniejsza informacja nie ma do Ciebie zastosowania.

1.3 Gdzie znaleźć odpowiednie przepisy prawne?
Główne przepisy prawne dotyczące produkcji, przechowywania i przemieszczania wina można znaleźć w:
-ustawie o finansach (nr 2) z 2023 r.,
-rozporządzeniach dotyczących wina i wyrobów winiarskich z 1989 r. (instrument ustawowy 1989/1356),
-przepisy dotyczące produktów alkoholowych (podatek akcyzowy) z 2023 r.

Do producentów wina mogą mieć również zastosowanie inne przepisy. Obejmują one:
-ustawę o zarządzaniu cłami i akcyzą z 1979 r.,
-Revenue Traders (Accounts and Records) Regulations 1992 (Statutory Instrument 1992/3150), które obejmują prowadzenie dokumentacji,
-przepisy z 2010 r. dotyczące wyrobów akcyzowych (przechowywanie, przemieszczanie i punkty poboru akcyzy), które obejmują wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie i przechowywanie towarów,
-przepisy dotyczące wyrobów akcyzowych (zwrot ceł) z 1995 r. (instrument ustawowy 1995/1046).

Szczegółowe informacje lub kopie ustaw i rozporządzeń można uzyskać w Biurze Informacji Sektora Publicznego.

1.4 Moc prawna ogłoszeń
Czasami prawo stanowi, że szczegółowe zasady dotyczące określonej kwestii mogą być określone w zawiadomieniu opublikowanym przez HMRC. Paragrafy 5.12, 6.2, 6.3, 11.3, 11.8, 10.1, 11.12, 13.7, 13.8 i 13.13 mają moc prawną i są oznaczone w ramce.

1.5 Porady
Jeśli potrzebujesz porady lub któregokolwiek z formularzy wymienionych w niniejszym zawiadomieniu, skontaktuj się z infolinią ds. akcyzy:

Telephone:
0300 200 3700
Textphone:
0300 200 3719
Outside UK:
+44 2920 501 261

2. Podstawy
2.1 Wino i inne produkty fermentowane
W ustawie o finansach (nr 2) z 2023 r. „wino” zdefiniowano jako „każdy produkt otrzymany w wyniku fermentacji alkoholowej świeżych winogron lub moszczu ze świeżych winogron (niezależnie od tego, czy produkt jest wzmocniony spirytusem, czy nie)”.

„Inny produkt fermentowany” (dawniej wino) oznacza produkt otrzymany w wyniku fermentacji alkoholowej dowolnej substancji lub otrzymany przez zmieszanie produktu otrzymanego w wyniku fermentacji alkoholowej dowolnej substancji lub czegokolwiek pochodzącego z tego produktu z czymkolwiek innym; ale nie obejmuje piwa, cydru, wina ani napojów spirytusowych”.

Inne produkty fermentowane, na przykład, będą obejmować produkty podobne do wina, ale nie wykonane ze świeżych winogron i niektórych produktów „gotowych do picia” (RTD), które są wytwarzane przy użyciu sfermentowanego alkoholu.

2.2 Licencje i płacenie cła
Jeśli produkujesz wino na sprzedaż, musisz być licencjonowany przez HMRC do celów celnych i posiadać licencję producenta wina (przeczytaj sekcję 3).

Wino:
-podlega obowiązkowi podatkowemu, gdy jest wytwarzane (tj. gdy jego zawartość przekracza 1,2% alkoholu objętościowo (ABV)) lub importowane ,
-może być przechowywane lub, w pewnych okolicznościach, przemieszczane między ,licencjonowanymi lokalami lub do składów akcyzowych w zawieszeniu cła – to znaczy bez płacenia cła, ale zawsze podlega cłu.

Cło:
-jest naliczane od litrów czystego alkoholu zawartego w winie i w przedziałach określonych na podstawie stężenia alkoholu (ABV) wina – przeczytaj sekcję 5,
-jest zwykle obliczane w odniesieniu do ilości i stężenia alkoholu podanego na etykiecie opakowania lub fakturze – przeczytaj sekcje 8 i 9,
-staje się wymagalna, gdy wino zostanie zwolnione lub spożyte w licencjonowanych obiektach lub składach akcyzowych – przeczytaj sekcję 5,
-może być również uiszczana w przypadku konstruktywnego usunięcia wina przechowywanego w zawieszeniu celnym w licencjonowanych obiektach – zob. paragraf 5.12.

Wino podlega opodatkowaniu, gdy zostało wyprodukowane lub przekroczyło brytyjski punkt celny, co może mieć miejsce, gdy jest importowane do Wielkiej Brytanii . W przypadku Irlandii Północnej podatek akcyzowy może być również naliczany od wina przewożonego z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej, jednak możesz być w stanie odliczyć podatek akcyzowy zapłacony w Wielkiej Brytanii od podatku akcyzowego, który powstaje przy wjeździe do Irlandii Północnej – Przyjmowanie towarów do i usuwanie towarów ze składu akcyzowego (Powiadomienie o podatku akcyzowym 197).

2.3 Jak obliczyć i zapłacić cło?
Należy:
-prowadzić ewidencję całego wyprodukowanego wina,
-prowadzić ewidencję całego wina opuszczającego licencjonowane lokale lub w inny sposób przechodzącego przez punkt poboru cła – przeczytaj paragrafy 5.7 i 5.12,
-obliczać należne cło od całego wina wypuszczonego na rynek krajowy w Wielkiej Brytanii – przeczytaj sekcję 5,
-prowadzić ewidencję całego zniszczonego wina,
-wypełniać miesięczną deklarację celną i wysyłać ją do TAPS i CCL Cumbernauld Accounting Team – paragraf 7.1,
-uiszczać podatek akcyzowy w terminie za pomocą jednej z wybranych metod,
-prowadzić rejestr wszelkich dokonanych obliczeń odliczenia podatku akcyzowego – przeczytaj Przyjmowanie towarów do składu akcyzowego i wyprowadzanie towarów ze składu akcyzowego (Powiadomienie o podatku akcyzowym 197).

2.4 Obowiązki
Musisz sprawować kontrolę nad swoją działalnością związaną z produkcją wina. O ile nie musisz posiadać, musisz:
-uzyskać licencję na lokal, w którym produkuje się wino,
-wejść na teren zakładu winiarskiego,
-prowadzić dokumentację biznesową zgodnie z akceptowalnymi standardami,
-składać wymagane deklaracje i uiszczać należne cło nie później niż w terminie płatności,
-przestrzegać wymogów niniejszego zawiadomienia.

Musisz również zarejestrować się w Programie Rejestracji Hurtowników Alkoholu, jeśli sprzedajesz alkohol objęty cłem innej firmie. Obowiązkiem każdej firmy, która kupuje alkohol w celu dalszej sprzedaży lub dostawy, jest sprawdzenie, czy hurtownik, od którego kupuje, został zatwierdzony przez HMRC.

Dlatego od kwietnia 2017 r. każda firma kupująca wino w celu dalszej sprzedaży lub dostawy powinna sprawdzić, czy została zatwierdzona jako hurtownik alkoholu.

3. Licencjonowanie

3.1 – 3.4 Licencja producenta wina
Jeśli produkujesz lub zamierzasz produkować wino na sprzedaż, musisz posiadać licencję akcyzową. Dla celów niniejszego zawiadomienia ten rodzaj licencji akcyzowej jest znany jako licencja producenta wina.

Musisz również posiadać licencję, jeśli produkujesz wino musujące, chyba że zamierzasz przeprowadzić ten proces w składzie akcyzowym. Produkcja wina i wytwarzanie wina musującego może odbywać się w tym samym licencjonowanym obiekcie.

Aby uzyskać zezwolenie akcyzowe, należy wypełnić formularz WMW1 i przesłać go online, dołączając wpis lokalu.

Oddzielna koncesja jest wymagana dla każdego zestawu pomieszczeń, w których zamierzasz produkować wino. Zezwolenie zostanie wydane w imieniu właściwego podmiotu prawnego (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka osobowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością itp.) Możesz jednak złożyć tylko jedną deklarację celną dla wszystkich licencjonowanych lokali należących do tego samego podmiotu prawnego.

Producenci wina ubiegający się o licencję po raz pierwszy muszą zorganizować gwarancję pokrywającą wszelkie cła należne od wina, usuniętego z licencjonowanych lokali na rynek krajowy w Wielkiej Brytanii, do czasu ich zapłaty na rzecz HMRC.

W przypadku sprzedaży istniejącej firmy (w tym wszystkich jej aktywów, pasywów i zobowiązań) nowemu właścicielowi, nowy właściciel będzie musiał zabezpieczyć własną licencję przed rozpoczęciem działalności.

W niektórych przypadkach rozpatrzenie wniosku może potrwać do 45 dni.

3.5 – 3.7 Co można zrobić z licencją akcyzową?

Jako licencjonowany producent wina możesz:
-produkować wino w licencjonowanych obiektach,
-przeprowadzać operacje i procedury określone w niniejszym zawiadomieniu, w tym usuwać produkty z zawieszonym poborem akcyzy do innych odpowiednio zatwierdzonych składów w Wielkiej Brytanii.

Licencjonowani producenci wina, z siedzibą w Irlandii Północnej, mogą również:
-usuwać produkty z zawieszonym cłem do odpowiednio zatwierdzonych magazynów UE,
-odbierać zawieszone wino z innych odpowiednio zatwierdzonych składów w celu dalszego przetwarzania,
-przyjmować z powrotem, w zawieszeniu celnym, własny produkt z innych odpowiednio zatwierdzonych składów (które są zatwierdzone do przyjmowania wina), w których został on poddany dalszemu przetwarzaniu, na przykład napowietrzaniu, pasteryzacji i butelkowaniu.

Niedozwolone jest przyjmowanie napojów spirytusowych, piwa, cydru lub importowanego wina w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Nie wolno również przyjmować wina, które nie zostało wcześniej wyprodukowane w licencjonowanym lokalu, w stanie gotowym do sprzedaży z innych licencjonowanych lokali lub zatwierdzonych magazynów. Możesz to zrobić, jeśli jesteś hodowcą komercyjnym, który posiada licencję „producenta wina”, dzięki czemu możesz otrzymywać wino wyprodukowane w Twoim imieniu przez licencjonowanego producenta.

Jeśli chcesz otrzymywać napoje spirytusowe do fortyfikacji lub piwo, cydr lub importowane wino do wykorzystania w produkcji wina lub innych produktów fermentowanych, musisz złożyć wniosek o zatwierdzenie jako magazyn obiektów handlowych.

3.8 Czas trwania licencji
Licencja będzie ważna do momentu zakończenia produkcji. Użytkownik musi poinformować nas o tym na piśmie:
-o zamiarze zaprzestania produkcji,
-kiedy zaprzestaniesz produkcji.

3.9 Zaprzestanie produkcji
Po zaprzestaniu produkcji i zakończeniu pakowania wina, należy uiścić należne cło od wszelkich:
-pozostałych zapasów,
-niewyjaśnionych niedoborów.

Można również zezwolić na zniszczenie zapasów wina, tak jakby nie nadawały się one do sprzedaży. W przypadku niewyjaśnionych braków należy jednak uiścić cło.

Gdy uregulowałeś wszystkie należności celne lub zniszczyłeś zapasy wina, zostanie anulowana twoja licencja i pozwolenie na wejście do lokalu.

Wine duty categories
The 4 duty categories for all alcohol products are:
-1.3% to 3.4% ABV
-3.5% to 8.4% ABV
-8.5% to 22% ABV
-22% ABV and above

Co się stanie jeśli nie zapłacisz cła?
Jeśli nie zapłacisz cła w terminie, będziesz podlegać karze cywilnej w wysokości 5% cła lub 250 GBP – w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Kolejne kary mogą być naliczane za każdy dzień nieuiszczenia opłaty celnej. Szczegółowe informacje na temat kar cywilnych znajdują się w dokumencie Excise Notice 209: kary cywilne – stałe, uzależnione i dzienne.

blog logistics lipiec
Kopia – blog logistics (3)
blog logistics