Prawo międzynarodowe

Kontrola bezpieczeństwa biologicznego – klasyfikowanie pod względem ryzyka

blog 100 x600

Kontrola bezpieczeństwa biologicznego – klasyfikowanie pod względem ryzyka

Przypominamy! Od 31 stycznia zwierzęta, produkty zwierzęce, rośliny oraz produkty roślinne podlegające kontroli bezpieczeństwa biologicznego będą klasyfikowane pod względem ryzyka.
W oparciu o nieodłączne ryzyko (wysokie, średnie lub niskie), jakie towar stwarza dla bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa biologicznego, w połączeniu z każdym szczególnym ryzykiem związanym z krajem pochodzenia.

Zwierzęta, produkty zwierzęce, rośliny oraz produkty roślinne podlegające kontroli bezpieczeństwa biologicznego, będą klasyfikowane pod względem oceny ryzyka:
● Wysokiego ryzyka
● Średniego ryzyka
● Niskiego ryzyka
(w oparciu o nieodłączne ryzyko (wysokie, średnie lub niskie), jakie towar stwarza dla bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa biologicznego, w połączeniu z każdym szczególnym ryzykiem związanym z krajem pochodzenia).

31 stycznia 2024 r. nastąpiło wprowadzenie świadectw zdrowia w imporcie z UE produktów zwierzęcych średniego ryzyka, roślin, produktów roślinnych oraz żywności (i paszy) wysokiego ryzyka niepochodzącej od zwierząt.
30 kwietnia 2024 r. będzie miało miejsce wprowadzenie kontroli identyfikacyjnych i fizycznych związanych z dokumentacją i opartych na ryzyku produktów pochodzenia zwierzęcego, roślin, produktów roślinnych oraz żywności (i paszy) niepochodzącej od zwierząt średniego ryzyka z UE.
31 października 2024 r. wejdą w życie deklaracje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony importu z UE. Oprócz tego rząd wprowadzi ograniczony zbiór danych dotyczących importu.

• Produkty zwierzęce średniego ryzyka: Eksportowe Świadectwa Zdrowia (EHC) będą wymagane w przypadku eksportu z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii.
• Rośliny i produkty roślinne średniego ryzyka: Świadectwa Fitosanitarne (PC) będą wymagane dla eksportu Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii
• Produkty zwierzęce niskiego ryzyka: kontynuowane będzie wstępne zgłaszanie wywozu z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii; produkty nadal będą musiały docierać przez punkty wjazdu posiadające Punkt Kontroli Granicznej, ale nie będzie wymagane posiadanie EHC.
• Rośliny i produkty roślinne niskiego ryzyka nie będą wymagały wstępnego zgłoszenia ani Świadectwa Fitosanitarnego (PC) przy wywozie z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii.

Uproszczone certyfikaty EHC (Export Health Certificate) dla eksportu produktów zwierzęcych z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii będą dostępne od końca kwietnia 2023 r. Mając na względzie wsparcie handlu i certyfikatorów, rozszerzymy i rozwiniemy istniejący instrument w celu wykorzystania certyfikacji cyfrowej.

• Produkty zwierzęce średniego ryzyka: 100% kontroli dokumentów oraz 1% – 30% orientacyjnych kontroli fizycznych i identyfikacyjnych, które mają mieć miejsce w Punktach Kontroli Granicznej na terenie Wielkiej Brytanii (BCP) w przypadku eksportu z UE do Wielkiej Brytanii.
• Rośliny i produkty roślinne średniego ryzyka: oparte na analizie ryzyka kontrole dokumentów, kontrole fizyczne i kontrole identyfikacyjne przeprowadzane na przejściach granicznych i w punktach kontroli na terenie Wielkiej Brytanii, w przypadku wywozu z UE do Wielkiej Brytanii.
• Kontrole roślin i produktów roślinnych wysokiego ryzyka będą przeprowadzane z miejsca przeznaczenia do przejść granicznych lub punktów kontroli w przypadku wywozu z UE do Wielkiej Brytanii.
• Rozpoczęcie pilotażu systemów zaufanych podmiotów gospodarczych w odniesieniu do produktów zwierzęcych oraz statusu upoważnionego podmiotu gospodarczego w odniesieniu do roślin i produktów roślinnych.

Żywe zwierzęta wysokiego ryzyka wywożone z UE do Wielkiej Brytanii nadal będą wymagały wstępnego zgłoszenia, testów EHC i kontroli. W 2024 r. kontrole będą przenoszone do Punktów Kontroli Granicznej, w miarę jak będzie pozwalała na to gotowość infrastruktury. Rośliny i produkty roślinne wysokiego ryzyka nadal będą wymagały wstępnego zgłoszenia, świadectwa fitosanitarnego i kontroli.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem źródłowym:

https://www.gov.pl/web/kowr/eksport-do-wielkiej-brytanii–ostateczna-wersja-border-target-operating-model

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
blog logistics lipiec
Kopia – blog logistics (3)
blog logistics