Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne
  1. Administratorem danych osobowych jest Dauman Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 70, V Piętro, 00-687 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880287, NIP 7011017344, REGON 388025901, kapitał zakładowy w wysokości 20.000,00 złotych (zwany dalej „Administratorem”).
  2. Dane osobowe osób korzystających ze strony internetowej Administratora (dalej „Portal) lub z usług świadczonych przez Administratora (dalej „Usługa”) (dalej „Użytkownicy”) są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w Rozporządzaniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzanie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
  3. Danymi osobowymi są wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  4. Przetwarzaniem danych osobowych jest co do zasady każda czynność dokonywana na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy niezautomatyzowany, w tym np. zbieranie, przechowywanie, utrwalania, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie.
  5. Administrator uprzejmie prosi Użytkowników o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Portalu lub Usług
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych
  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu:
   1. przesłania do Administratora formularza kontaktowego przez Portal, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażona zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych;
   2. realizacji działań zmierzających do zawarcia i realizacji Usługi, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia umowy, której przedmiotem jest realizacji Usługi i konieczność jej realizacji przez Administratora na rzecz danego Użytkownika;
   3. zamówienia newslettera Administratora, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych udzielana z wykorzystaniem formularzy interaktywnych zamieszczanych w Portalu;
   4. niezbędnym do wypełnienia obowiązków pranych ciążących na Administratorze, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, dotyczących działalności Administratora, w szczególności na podstawie przepisów celnych, przepisów księgowych i podatkowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy;
   5. zamówienia e-booka oferowanego przez Administratora, jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. wyrażona zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych;
   6. niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora, w tym prowadzenia działań marketingowych i kampanii reklamowych Usług Administrator drogą elektroniczną lub telefoniczną na podstawie odrębnej wyrażonej przez Użytkownika zgody z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych danych udzielana z wykorzystaniem formularzy interaktywnych zamieszczonych w Portalu;
   7. niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stron trzecich, jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, w szczególności w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym analiz, statystyk i raportowania wewnętrznego Administratora oraz w ramach grupy, do której należy Administrator, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Administratora.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników oraz dane zbierane automatycznie z zakresu korzystania z Portalu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego Usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Portalu oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.
  3. Dane osobowe podawane dobrowolnie przez Użytkownika nie są łączone ze zbieranymi automatycznie danymi z zakresu sposobu korzystania przez tego Użytkownika z Portalu. Administrator informuje, że ze względów technicznych może dojść do takiego połączenia, jednakże w takiej sytuacji dane tak połączone będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Portalu oraz w celu tworzenia statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora.
  4. Za odrębnie wyrażonymi zgodami Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu droga elektroniczną informacji handlowych na temat Usług Administratora. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną lub zaprzestania wykorzystywania jego numeru telefonu do celów marketingu bezpośredniego.
  5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj.:
   1. w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – do czasu jej wycofania;
   2. w zakresie realizacji działań zmierzających do zawarcia i realizacji Usługi na żądanie Użytkownika – do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie – w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tymi działaniami – do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń określonego przepisami prawa;
   3. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją Usług – przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa dotyczących prowadzenia działalności przez Administratora, w szczególności:
    1. dla dokumentacji podatkowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
    2. dla dokumentacji księgowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione,
    3. dla dokumentacji związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy – przez okres 5 lat, licząc od dnia, w którym zakończono stosunki gospodarcze z Użytkownikiem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne;
   4. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub strony trzecie – do czasu ich zrealizowania, lub do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych Użytkownika przez Administratora;
   5. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych Administratora drogą elektroniczną lub telefoniczną będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód;
   6. w zakresie informacji niezbędnych do obsługi reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu;
   7. w przypadku danych osobowych pozyskanych w celu kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenia treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń;
   8. w przypadku przetwarzania w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia świadczenia Usług.
 3. Cel i zakres zbierania danych osobowych oraz odbiorcy danych

  1. Każdorazowo cel przetwarzania, zakres danych osobowych oraz ewentualni odbiorcy danych osobowych Użytkownika, który dane przekazuje do przetwarzania Administratorowi wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa, dodatkowo dane mogą być doprecyzowane w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w Portalu lub ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.
  2. Administrator dokłada szczególnej staranności dla ochrony praw i wolności osób, których dane przetwarza, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
   1. zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą (zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość);
   2. w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (ograniczenie celu);
   3. adekwatnie, stosownie oraz w sposób ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (minimalizacja danych);
   4. prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane (prawidłowość);
   5. w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane ta są przetwarzane (ograniczenie przechowywania);
   6. w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przez niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność).
  3. Wynikających z celów przetwarzania danych osobowych Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwę firmy, branżę, w której działa, dane niezbędnych do zawarcia i realizacji Usługi, w tym dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Usługi na żądanie Użytkownika.
  4. Przekazywanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik może nie przekazywać sowich danych osobowych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie być w stanie świadczyć Usług na rzecz Użytkownika. W związku z charakterem niektórych Usług, Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych osobowych wskazany będzie przez Administratora.
  5. Cele zbierania danych osobowych Użytkownika przez Administratora określone zostały w dziale II w punktach 1 i 2 powyżej.
  6. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punktach 1 i 2, dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być w szczególności:
   1. pracownicy, współpracownicy Administratora;
   2. podmioty z grupy, do której należy Administrator;
   3. inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych Użytkowników na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
   4. podmioty, które przetwarzają dane osobowe Użytkowników w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. świadczące usługi z zakresu IT, usługi marketingowe, usługi księgowe, usługi prawne i inne usługi wspierające prowadzenie działalności przez Administratora.
  7. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy (umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych), zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, a w szczególności nieudostępniania danych osobowych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Administrator zapewnia Użytkownikowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie Administrator zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnionych przez Administratora środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Użytkownika drogą elektroniczną.
  8. Przy prowadzeniu Portalu Administrator korzysta z narzędzi dostarczonych przez podmioty zewnętrzne oraz Administrator należy do grupy w skład, której wchodzą podmioty poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane Użytkownika mogą zostać przekazane poza EOG. Dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG Użytkownik może zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem.
  9. Dane osobowe Użytkownika nie będą sprzedawane ani też przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane powyżej.
 4. Prawa Użytkownika
  1. Każdemu Użytkownikowi, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje:
   1. prawo dostępu do treści danych. Jest to prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe Użytkownika oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji:
    1. o celach przetwarzania danych osobowych Użytkownika,
    2. o kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
    3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił dane osobowe Użytkownika lub którym ma zamiar ujawnić te dane,
    4. o możliwości skorzystania z prawa w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw,
    5. o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
    6. o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Użytkownika, o ile nie dotyczy to przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przeciwdziałania innym przestępstwom;
   2. prawo do sprostowania danych. Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych Użytkownika, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
   3. prawo do usunięcia danych. Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących Użytkownika (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Administrator ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć dane osobowe Użytkownika, pod warunkiem, że jest spełniona jedna z następujących przesłanek:
    1. dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane,
    2. cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
    3. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
    4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Jest to prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika, gdy:
    1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,
    2. przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięcia jego danych osobowych,
    3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika, ale są one Użytkownikowi potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą Użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego;
   5. prawo do przenoszenia danych. Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, dostarczonych Administratorowi przez Użytkownika oraz prawdo do żądania przesłania danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki:
    1. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
    2. dane przetwarzane są na podstawie zgody lub na podstawie umowy.Jeżeli jednak dane, które mają ulec przeniesieniu na żądanie Użytkownika, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Administratora, wówczas Administrator ma prawo odmówić wykonania żądania Użytkownika do przeniesienia takich danych, o czym zostanie poinformowany;
   6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania danych opartego na prawie uzasadnionym interesie Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym profilowania. W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub dane potrzebne są Administratorowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Wówczas Administratorowi nie będzie wolno przetwarzać danych osobowych Użytkownika do takich celów.
  2. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Podanie danych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości podjęcia działań polegających na kontakcie Administratora z Użytkownikiem lub zmierzających do zawarcia Usług z Administratorem na żądanie Użytkownika.
  4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się z profilowaniem. Profilowanie polega na tworzeniu profilu Użytkownika, z wykorzystaniem algorytmów komputerowych, na podstawie informacji posiadanych przez Administratora w celu zidentyfikowania, jakie są możliwe cechy i preferencje Użytkownika. Działania te posłużą Użytkownikowi do przygotowania i przedstawienia oferty/informacji marketingowych jak najlepiej dopasowanych do potrzeb Użytkownika.
  5. Cofniecie zgody lub sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Administratora: biuro@daumanlogistics.pl.
  6. Po cofnięciu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej przetwarzane w celach, w których zostały przekazane. Zmianę / uzupełnienie danych osobowych Użytkownik może przeprowadzić w drodze przesłania stosownego wniosku na adres poczty elektronicznej Administratora: biuro@daumanlogistics.pl.
  7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika narusza przepisy RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na terytorium Polski jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  8. Kontakt z osobą nadzorująca przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem poczty elektronicznej: biuro@daumanlogistics.pl.
 5. Kontakt z Administratorem
  1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora, tj.:
   1. pisemnie na adres: ul. Wspólna 70, V Piętro, 00-687 Warszawa;
   2. elektronicznie na adres poczty elektronicznej: biuro@daumanlogistics.pl.
  2. Administrator przechowuje korespondencję z Użytkownikiem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w celach rozstrzygnięć reklamacji i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych dotyczących wskazanych danych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.
  3. Wszelkie wnioski Użytkownika o dokonanie przez Administratora czynności związanych z danymi osobowymi Administrator będzie wykonywał po uprzedniej weryfikacji Użytkownika. W tym celu zastrzega sobie prawo by ponownie zwrócić się do Użytkownika o potwierdzenie jego danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Użytkownika i na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, o których przekazanie wnosi Użytkownik.
 6. Zabezpieczenia
  1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym, wglądem lub zabraniem przez osobę uprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania a także ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
   1. zdolności ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
   2. zdolności szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
   3. regularnych testów, pomiarów i ocen skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Aby uczynić Portal jeszcze bardziej atrakcyjny dla Użytkownika, Administrator posługuje się plikami „cookies”. Plik „cookies” to niewielki plik, zawierający łańcuch znaków, których jest wysyłany do komputera Użytkownika podczas korzystania z Portalu. Informacje zbierane automatycznie przy pomocy „cookies” pozwalają dostosować usługi i treści oferowane przez Administratora do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, jak również służą do opracowania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkownika z Portalu. Dzięki plikowi „cookie”. Przeglądarka Użytkownika może zostać rozpoznana przez witryny należące do Administratora. Większość używanych przez Administratora „cookies” jest po zakończeniu sesji przez Użytkownika usuwana z jego dysku twardego („session cookies”). Pozostałe poliki „cookies” pozostają na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia rozpoznania komputera Użytkownika podczas kolejnej wizyty („trwałe cookies”). Wyłączenie przez Użytkownika opcji pozwalającej na zapisywanie pików „cookies” w przeglądarce internetowej może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Portalu.
  2. Administrator korzysta z różnych systemów monitorowania aktywności Użytkownika w sieci oferowanych przez firmy trzecie, jak np. Google Analytics, tzw. analizy sieci, usługi oferowanej przez Google Inc. Google Analytics posługuje się plikami „cookies”, czyli plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze Użytkownika i umożliwiającymi analizę sposobu korzystania z Portalu. Administrator korzysta także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Portal oraz do oceny jego możliwości technicznych. Administrator używa tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Portal, aby zaaranżować Portale w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika i sprawić, aby Portal był prostszy i bardziej przyjazny w obsłudze. Decydując się na korzystanie z towarów/usług dostępnych w Portalu, Użytkownik ma świadomość powyższych działań oraz wyraża na nie zgodę.
  3. Mając na uwadze fakt, że rynek usług monitoringu rozwija się niezwykle dynamicznie, Administrator stara się informować Użytkowników o korzystaniu z usług nowych podmiotów w tym zakresie, a Użytkownik wyraża zgodę, na to, aby w przyszłości mogły to być również inne firmy. Jednocześnie, Administrator informuje, że Użytkownik w każdej chwili może cofnąć swoją zgodę w tym zakresie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.
  4. Informacje generowane przez „cookies” na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika (łącznie z jego adresem IP) przesyłane są m.in. do serwera Google Inc. znajdującego się w USA i przechowywane zgodnie z polityką prywatności firmy Google (dostępnej pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/privacy/privacy-policy.html). Google korzysta z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu, tworzenia raportów przeznaczonych dla operatorów witryn dotyczących aktywności na stronie oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Portalu oraz z Internetu.
  5. Szczegółowe zasady polityki „cookies” Administrator udostępnia do publicznej wiadomości i znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu.
  6. W Portalu mogą zostać umieszczone linki (np. w formie logotypów podmiotów trzecich), które w razie aktywacji przekierowują Użytkownika na zewnętrzną stronę internetową. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań ani nie ma wpływu na treści zawarte na takich stronach internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść polityk prywatności i bezpieczeństwa obowiązujących na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania „cookies”. Zachęcamy Użytkowników korzystających z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów prawnych obowiązujących na tych stronach.
  7. Usługi i funkcje w ramach Portalu mogą z czasem ulegać rozszerzeniu, co oznacza, że Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, przy zachowaniu jednak praw dotychczas nabytych przez Użytkowników. Polityka Prywatności dotyczy każdego Użytkownika. Zmiany mogą nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
   1. miany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki Użytkowników;
   2. rozwój funkcjonalności lub Usług podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki Prywatności.
  8. Administrator każdorazowo umieści w ramach Portalu informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się udostępniana do publicznej wiadomości z nową datą.
  9. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności, a udzielonymi przez Użytkownika zgodami na przetwarzanie danych osobowych, niezależnie od postanowień Polityki Prywatności, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Użytkownika zgody lub przepisy prawa.